นายวุฒินันท์  อรรคเตโช

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายดุษิต  เทพฉิม

นายช่างไฟฟ้า

สิบเอกวีระชาติ หล้ามะณี

นายช่างโยธา

 

พนักงานจ้างกองช่าง

 

 

 

นายภาณุพงษ์  วัฒนานันท์

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

 

 

 

นางปิยะรัตน์   ยาปะนะ  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ