foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วัดหลวงนางอยงามล้ำ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำเลื่องลือ

กลุ่มงานฝีมือหลากหลาย มากมายเกษตรกรรม

กิ๋นลำเห็ดถอบดอย หินงอกย้อยถ้ำผากานต์

สืบสานงานประเพณีถิ่นคนดีศรีเสริมซ้าย

Soemsai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 147 หมู่ 8 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร 0-5483-6230

 » ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
    ครั้งที่ 14/2564  
 » แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
 » แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
 » แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 13/2564  
 » รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องรับสมัครและเลิือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 » ประกเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 12/2564  
 » กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564   การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 » ประกาศ เปิดสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลเสริมซ้าย ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) 
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 11/2564  
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 10/2564    
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกเทศมนตรีตำบลเสริมซ้าย
 » บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 10
มิถุนายน 2564
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 256 -2566) ของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2564ครั้งที่ 2/2564 
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 9/2564  
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564  
 »รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 »ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ 2564 
 »ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย สม้ัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 8/2564  
 » ประโยชน์การปลูกต้นไม้มีค่า 58 ชนิด  
 » ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย 2564  
 » ขั้นตอนการชำระภาษี
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 7/2564
 » ประกาศ เรื่อง ขอรายงานผลของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย 2563
 » เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 » ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง อ่านต่อ
 » บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 อ่านต่อ
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องการประเมินทุนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2563
 » ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 » ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง ตลาด
 » ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
 » ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
 » ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป
 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรับการประเมินสมรรถนะ
 » ประชาสัมพันธ์รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 » ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
»ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT https://itas.nacc.go.th/go/eit/lsdep2
 » ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาโดยวางท่อส่งน้ำสู่พื้นที่ หมู่ที่ 8,4 ,
10 ,5 และ 6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง  รับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัมนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 4 แห่ง
ประจำปีการศึกษา 2563
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(covid-19) ฉบับที่ 2
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(covid-19) 
 » บันทึกการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้ง  2/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 » ตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง และการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำหรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะ
เก็บน้ำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
 »ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 » แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 » ประกาศสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563
 » นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
 » การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
 

 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง รับสมัครและเลิือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย

  » ประกเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 12/2564  

  » กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564   การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  » ประกาศ เปิดสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลเสริมซ้าย ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

     โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 11/2564  

  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 10/2564   

            กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชให้ไปในทางที่มีวินัย 

                                                  ณ ลานเทศบาลตำบลเสริมซ้าย

 

       โครงการรวมใจใฝ่ศาสนา      

 

 

 

 

                การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                      

     

  รายงานการกำกับติกตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

     

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                                         

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

481181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
408
3683
470216
13416
16275
481181

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-19 07:55

แผนที่