foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วัดหลวงนางอยงามล้ำ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำเลื่องลือ

กลุ่มงานฝีมือหลากหลาย มากมายเกษตรกรรม

กิ๋นลำเห็ดถอบดอย หินงอกย้อยถ้ำผากานต์

สืบสานงานประเพณีถิ่นคนดีศรีเสริมซ้าย

Soemsai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 147 หมู่ 8 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร 0-5483-6230

           

                              อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

 

            อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่

ของเทศบาลตำบลไว้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

             1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

             2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

             3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

             4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

             5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

             6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

             7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ

             8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

             9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

            การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ

ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

             1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

             2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

             3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

             4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

             5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

             6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

             7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

             8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

             9.เทศพาณิชย์

 

             อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ

การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

           1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

           2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

           3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

           4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

           5.การสาธารณูปการ

           6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

           7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

           8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

           9.การจัดการศึกษา

         10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

         11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

         12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

         13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

         14.การส่งเสริมการกีฬา

         15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

         16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

         17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

         18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

         19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

        20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

        21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

        22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

        23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

        24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        25.การผังเมือง

        26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

        27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

        28.การควบคุมอาคาร

        29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

จำนวนผู้เข้าชม

481165
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
408
3667
470216
13400
16275
481165

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-19 07:26

แผนที่