กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชให้ไปในทางที่มีวินัย 

                                                  ณ ลานเทศบาลตำบลเสริมซ้าย

 

       โครงการรวมใจใฝ่ศาสนา