foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วัดหลวงนางอยงามล้ำ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำเลื่องลือ

กลุ่มงานฝีมือหลากหลาย มากมายเกษตรกรรม

กิ๋นลำเห็ดถอบดอย หินงอกย้อยถ้ำผากานต์

สืบสานงานประเพณีถิ่นคนดีศรีเสริมซ้าย

Soemsai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 147 หมู่ 8 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร 0-5483-6230

images/ITA2564/6_4.pdfimages/TSsoemsai-62.pdf 

ทศบัญบัติเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
 เทศบัญญัติการควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว-2563
เทศบัญญัติตลาด-2563
เทศบัญญัติแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย-2562
เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย-2562
 เทศบัญญัติเทศบาลสุกร-2561
 เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์-2561
  พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยาฉบับที่2พ.ศ.2548
561 พ.ศ.2561
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556        

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

481203
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
408
3705
470216
13438
16275
481203

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-19 09:11

แผนที่