วัดนางอย กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8(2532: 101X ตั้งอยู่เลขที่ 121 บ้านนางอย หมู่ที่ 10 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สงกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 63.5 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 111 เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 111 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 114 เมตร จดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 114 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศิลปะลานนาไทย กุฏิ และศาลาราย ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ หลายขนาดและเจดีย์

วัดนางอย สร้างเมื่อ พ.ศ.2200 โดยครูบาโน ชาวบ้านเรียกวัดหลวงนางอย เดิมชื่อวัดดอนแก้วทรายมูล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2400 การบริและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระบุญทา แก้วสงกา พระบุณตัน ทาดสา พระปุ๊ด ต๊ะนางอย พระคำสุข แก้วษา พระแก้ว พระแก้วมูล หาดสา พระปัญญา โกหลั่น พระหว้า เขื่อนแก้ว พระภาษิณ ใหม่ทำ ปัจจุบันพระอธิการเมนิราช เป็นเจ้าอาวาส

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดนางอย
เลขที่ วัดนางอย หมู่ที่/หมู่บ้าน 10
ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง