foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วัดหลวงนางอยงามล้ำ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำเลื่องลือ

กลุ่มงานฝีมือหลากหลาย มากมายเกษตรกรรม

กิ๋นลำเห็ดถอบดอย หินงอกย้อยถ้ำผากานต์

สืบสานงานประเพณีถิ่นคนดีศรีเสริมซ้าย

Soemsai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 147 หมู่ 8 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร 0-5483-6230

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว                ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว      โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง                           หมู่1  ตำบลเสริมซ้าย  อำเสริมงาม  จังหวัดลำปาง

latitude                           18.05

longitude                        99.28 

การเดินทาง                       โดยรถยนต์

ความเป็นมา  โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2527 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในโอกาสนั้น ได้ทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรบ้านแม่ต๋ำ ซึ่งยากจนมาก มีอาชีพไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ดำรงชีพโดยการรับจ้างตัดไม้ให้กับนายทุน จึงทรงเลือกที่ดินว่างเปล่าหน้าโรงเรียนแม่ต๋ำก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับดำเนินงาน โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองร้อยที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ดำเนินการก่อสร้างอาคาร เมื่อ 22 กุมภาพันธุ์ 2527

                ต่อมา กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้กองทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 17 รับผิดชอบดำเนินการตามลำดับ จนถึงปีงบประมาณ 2535 จึงได้มอบหมายมณฑลทหารบกที่ 32 รับผิดชอบดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

                เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ และทรงเยี่ยมราษฎรหมวดนาล่าม บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาสนับสนุนและช่วยเหลือราษฎรในหมวดนาล่าม และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในไร่นาสวน ผลไม้ ประมง และอุปโภคบริโภค ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

พระราชดำริของ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สรุปพระราชดำริ : เนื่องจากทรงเห็นว่าราษฎรบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จว.ล.ป.มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขามีที่ทำกินน้อย ราษฎรดำรงชีพด้วยการรับจ้างตัดไม้ เลื่อยไม้ ล่าสัตว์ และหาของป่าออกขายซึ่งเป็นสาเหตุให้ป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลาย เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบ จึงรับสั่งให้นำโครงการศิลปาชีพพิเศษ มาช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต๋ำ เพื่อเป็นการเสริมรายได้และมีอาชีพที่สุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

  ๑. เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาราษฎรที่ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีหลักประกันในการ ดำรงชีพให้มีที่ทำกิน และมีหลักประกันในการดำรงชีพ

  ๒. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร เพื่อให้มีสภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  ๓. เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ ให้มีสภาพ ที่สมบูรณ์ รวมทั้งรักษาระบบนิเวศวิทยาให้คงอยู่ควบคู่กันไป

หน่วยงานรับผิดชอบ : ทภ.๓ โดย มทบ.๓๒

ประเภทของโครงการ : - งานศิลปาชีพ ( เครื่องปั้นดินเผา , แกะสลักไม้ , ทอผ้า และจักสาน )

  - งานฟาร์มตัวอย่าง

  - งานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

สรุปลักษณะของโครงการ : โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ใช้พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด จำนวน ๓๒ , ๐๐๐ ไร่ ในการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

  - พื้นที่ศูนย์บริการศิลปาชีพ ฯ ประมาณ ๑๐๐ ไร่

  - พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต ๖๓ แปลง ประมาณ ๑๒๕ ไร่

  - พื้นที่ทำกิน ประมาณ ๑ , ๐๐๐ ไร่

  - พื้นที่ปลูกป่า ประมาณ ๓๐ , ๗๗๕ ไร่

๑. การจัดกำลังพลปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

  •  แผนงานอำนวยการและประสานงาน จำนวน ๑๓ นาย

  - โดยมี พล.ต.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ

๒. แผนงานโครงการศิลปาชีพ จำนวน ๖ คน (สมาชิกฯ ๑๒๖ คน)

- โดยมี นายอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง เป็นผู้ประสานงานกองศิลปาชีพ

๓. แผนงานโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า จำนวน ๓ คน (สมาชิกฯ ๒๗ คน)

- โดยมีนายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ เป็นผู้ประสานงานกองบำรุงรักษาราชอุทยาน

๔. แผนงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง จำนวน ๔ คน (สมาชิกฯ ๔๕ คน)

- โดยมี ดร.สมชาย ธรณิศร เป็นผู้ประสานงานกองเกษตร

เป้าหมาย

  ๑ . ให้ราษฎรบ้านแม่ต๋ำมีพื้นที่ทำกิน และมีหลักประกันในการดำรงชีพ

  ๒ . ให้ราษฎรบ้านแม่ต๋ำ มีอาชีพทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม มีสภาพเศรษฐกิจและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ

- ตั้งแต่ พ . ศ . ๒๕๒๗ เป็นต้นมา และยังขยายระยะเวลาเป็นลักษณะปีต่อปี โดยยังไม่มีกำหนดปิดโครงการฯ

การสนับสนุนงบประมาณ

๑ . งบทางราชการปกติของหน่วยงานร่วมโครงการฯ

๒ . งบจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

๓ . งบจากส่วนราชการอื่น ๆ และภาคเอกชน

หน่วยงานร่วมโครงการฯ

๑ . กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๒ . จังหวัดลำปาง

๓ . สำนักบริหารในพื้นที่อนุรักษ์ ๑๓ สาขาลำปาง

๔ . สำนักชลประทานที่ ๒ ลำปาง

๕ . สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

๖. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑๐ ลำปาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑ . ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๓ , ๐๐๐ - ๖ , ๐๐๐ .- บาท

๒ . ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงในระดับแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๓ . ป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ : ๒๕๒๗

งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้นและแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น :

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองศิลปาชีพ

แหล่งที่มาของงบประมาณ :

๑. กองศิลปาชีพ

๒. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๓. กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓

๔. งบจากส่วนราชการอื่น ๆ และภาคเอกชน

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป : ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จว.ล.ป. ที่ผ่านมาในภาพรวมสามารถดำเนินการพัฒนาโครงการฯ ในแผนงานต่างๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่กำหนดไว้ ปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรบ้านแม่ต๋ำ

จำนวนผู้เข้าชม

481164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
408
3666
470216
13399
16275
481164

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-19 07:24

แผนที่